Poeta Ruyra, 6 17450 Hostalric (Girona)
Truca'ns al972 864 477

Política de seguretat

Objectiu

La direcció de l’ empresa té l’objectiu de promoure una millora contínua de les condicions de treball dirigida a millorar els nivells de protecció de la seguretat i salut dels treballadors de la nostra empresa, ja siguin de plantilla o autònoms subcontractats i aconseguir, al mateix temps, una vertadera cultura preventiva integrada en tots els nivells jeràrquics de l’ estructura organitzativa, estableix la present política preventiva que se sustenta, entre altres, en els següents principis preventius:

Prenent com a punt de partida que l’objectiu principal és assolir un alt nivell de seguretat i salut a la feina, s’hauran de complir els següents principis bàsics:

  • Complir amb la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i seguretat industrial.
  • Assignar i disposar dels recursos necessaris per a aconseguir una gestió adequada que permeti la identificació, avaluació i control dels possibles riscos, així com la implantació de les mesures preventives necessàries.
  • Donar participació activa a tots els treballadors com a mesura fonamental per a aconseguir una efectiva implantació i millora de les activitats preventives, així com per a aconseguir un adequat clima de seguretat i confiança. D’aquesta manera es fomentaran els canals necessaris d’intercanvi d’informació, cooperació i vigilància en relació a la prevenció de riscos laborals.
  • Facilitar informació i formació inicial i continuada als treballadors sobre els riscos inherents al seu lloc de treball, així com els mitjans i mesures a adoptar per a la seva prevenció, amb la finalitat de promoure i assegurar comportaments i hàbits de conducta segurs i positius.
  • Integrar en la gestió de la prevenció els nostres clients, proveïdors, subcontractistes i visitants, amb l’objectiu d’assegurar que cap de les nostres activitats tingui algun tipus d’incidència sobre ells i a l’inrevés.
  • Aquesta Política es difondrà a tota l’organització de l’empresa, així com a tot el personal que participi en qualsevol de les nostres activitats, animant tots els treballadors per tal que prenguin part en aquesta cultura preventiva i transmetent aquelles inquietuds i idees que hi puguin aportar.

El Pla de Prevenció constitueix el punt de partida per aconseguir els objectius anteriors, convertint-se en la eina bàsica per a la consecució dels esmentats objectius.

Organització del sistema de prevenció:

S’entén per Servei de Prevenció conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives, amb la finalitat de garantir l’ adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint a l’empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzada.

El Servei de Prevenció té les quatre disciplines preventives previstes a l’ article 34 del Reglament dels Serveis de Prevenció, és a dir, Medicina del Treball, Seguretat al Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia.

  • Responsable Àrea de Seguretat al Treball
  • Responsable Àrea d’ Higiene Industrial
  • Responsable Àrea Ergonomia i Psicosociologia
  • Responsable Àrea Vigilància de la Salut

En l’esmentat pla s’estableixen, entre altres temes, les funcions i responsabilitats en matèria preventiva, per la qual cosa la col·laboració de totes i cada una de les persones que col·laboren amb l’empresa és, no sols necessària, sinó vital per aconseguir els objectius finals.

Per aquesta raó hem d’ implicar-nos tots de forma activa començant per la direcció, la qual com a acció inicial estableix i impulsa el present pla específic que afecta als treballadors en plantilla i als subcontractats o autònoms.